Azido-poly(ethylene glycol)-block-poly(L-glutamic acid sodium salt)

 
Azido-poly(ethylene glycol)-block-poly(L-glutamic acid sodium salt) Structure
Azido-poly(ethylene glycol)-block-poly(L-glutamic acid sodium salt) GPC Chromatogram