Azido-poly(ethylene glycol)-block-poly(L-lysine hydrochloride)

 
Azido-poly(ethylene glycol)-block-poly(L-lysine hydrochloride) Structure
Azido-poly(ethylene glycol)-block-poly(L-lysine hydrochloride) GPC Chromatogram